Servicebetingelser


Almindelige betingelser
1. Indledning
Velzeet er et cirkulært koncept og vi ønsker at gøre det enkelt at gøre babytøjsforbrug mere bæredygtigt. For at sikre klare linjer i samarbejdet mellem dig som bruger af Velzeets tøj og evt. andre produkter har vi her beskrevet de almindelige betingelser. Har du flere spørgsmål, når du har læst betingelserne igennem, er du altid velkommen til at kontakte os på info@velzeet.dk .
Som kunde hos Velzeet ivs (herefter kaldet ”Velzeet”) tegner du abonnement på babytøj og evt. andre produkter og de betingelser, som er beskrevet i det følgende regulerer aftaleforholdet mellem dig som kunde (herefter kaldet ”kunden” eller ”abonnenten”) og Velzeet. Aftaleforholdet indebærer, at Velzeet stiller tøj og evt. andre produkter til rådighed for kunden mod betaling af en månedlig abonnementsydelse. Velzeets produkter er og forbliver Velzeets ejendom. I de almindelige betingelser findes nærmere informationer om abonnementsbetingelserne og kundens fortrydelsesret.
2. Aftaleindgåelse og kvittering
Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Velzeet ved at oprette en profil i vores webshop. Du modtager en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.
3. Brug af tøjet
Som abonnent er du berettiget til at bruge Velzeets tøj og evt. andre produkter i abonnementsperioden mod betaling af den månedlige abonnementspris.
Som abonnent har du pligt til at passe på tøjet og aflevere det tilbage i god stand, da det er en del af grundlaget for et mere bæredygtigt babytøjsforbrug. Det er også forudsætningen for at næste abonnent kan få glæde af tøjet.
Du må ikke ændre eller omdanne tøjet eller evt. andre produkter. Du er dog berettiget – men ikke forpligtet – til at foretage eller for egen regning lade foretage reparationer af f.eks. tøjet, som du vurderer er påkrævet for anvendelse af tøjet eller evt. andre produkter, og som er en følge af almindelig slitage, forudsat at tøjet ikke ændres eller omdannes. Eventuelle indsigelser over tøjets stand eller kvalitet kan rettes til info@velzeet.dk
Abonnenten er forpligtet til at vedligeholde, vaske og opbevare tøjet i overensstemmelse med, hvad vaskeanvisninger og sædvanlig håndtering og anvendelse af tøjet tilsiger. Tøjet må ikke udsættes for større forringelse, end hvad der følger af almindelig slid og ælde.
Velzeet forventer og anbefaler at du vasker så skånsomt og miljøvenligt som muligt. 30 grader er rigeligt. Vi anbefaler parfumefrit vaskepulver. Tørretumbling er ikke godt, hverken for tøjet eller for miljøet, ligesom skyllemidler skal undgås.
Vaskeanvisninger og Velzeets stregkode må ikke fjernes fra tøjet.
Tøjet og evt. andre produkter er Velzeets ejendom og abonnenten har alene brugsret til tøjet og evt. andre produkter og er således uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde over disse.
Abonnenten er ikke ansvarlig for almindelig slitage ved sædvanlig anvendelse af tøjet. Abonnenten kan dog holdes ansvarlig, hvis tøjet er gået i stykker som følge af anvendelse af produktet, der falder uden for, hvad der forstås ved almindelig anvendelse. Herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor tøjet har været anvendt som rengøringsredskab, for eksempel som pudseklud, gulvmåtte eller lignende.
Abonnenten bærer risikoen for tøjet fra levering og frem til det tidspunkt, hvor tøjet er tilbageleveret til Velzeet. Hvis tøjet går i stykker eller bortkommer, skal abonnenten straks informere Velzeet herom på info@velzeet.dk. Se desuden afsnit 6 om forsikring.
4. Levering af tøjet
Abonnenten får i pakkeshoppen udleveret en pakke med tøjet fra Velzeet og afleverer samtidig tøjet eller produkterne, fra den tidligere abonnementsperiode. I den nye tøjpakke har Velzeet lagt en returpose påsat mærkat med returadresse. Åbn pakken for at tage returposen frem og put Velzeet tøjet og produkterne ned i den, luk posen og aflever den til medarbejderen i pakkeshoppen.
Velzeet står inde for at tøjet du modtager altid fremstår rent og klar til brug. Hvis tøjet har været anvendt tidligere vil Velzeet sørge for at det inden levering er vasket parfumefrit og svanemærket.
Ved modtagelsen af tøjet og evt. andre produkter skal kunden straks rette henvendelse til Velzeet såfremt tøjet har fejl eller mangler. Du kan kontakte os på info@velzeet.dk .
5. Returnering af tøjet
Abonnenten har pligt til at tilbagelevere tøjet i sin helhed ved abonnementsperiodens udløb.
Udskiftning af tøjet samt tilbagelevering heraf ved ophør af abonnementsperioden sker ved abonnentens aflevering/afhentning af tøjet i pakkeshoppen.
Ønsker du som kunde at købe et eller flere stykker tøj eller evt. andre produkter kan du rette henvendelse til info@velzeet.dk.
Efter abonnentens returnering af tøjet vil Velzeet undersøge det returnerede med henblik på konstatering af, om tøjet er returneret i sin helhed, og om standen fortsat lever op til Velzeets kvalitetskrav, således at tøjet kan stilles til rådighed for en ny abonnent.
Du behøver ikke at vaske tøjet før du returnerer det, da Velzeet under alle omstændigheder vasker tøjet inden det sendes videre til næste bruger.
6. Pris, betaling, abonnementperiode og forsikring
Den månedlige abonnementspris fremgår af Velzeet’s webshop og ved gennemførelse af handlen i webshoppen accepterer abonnenten en fast månedlig betaling baseret på det valgte tøj og evt. andre produkter. Derudover tillægges et fast beløb for forsikring og forsendelse i Danmark. Betalingen opkræves månedsvis forud.
Abonnenten kan udskifte udvalget af tøj og evt. andre produkter ved udløbet af en abonnementsperiode og fortsætte abonnementet med en anden tøjsammensætning til den pris, som den nye tøjsammensætning har.
Når din bestilling er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse på mail, der bekræfter dit abonnement og den samlede abonnementspris.
Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt - se pkt. 8 om opsigelse. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående. Hvis du har benyttet et tilbud ved tegningen af abonnementet fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris ved udløbet af tilbudsperioden.
Abonnementsperioden løber fra den dag betalingen er opkrævet og en måned frem.
Den månedlige betaling bliver trukket på det tilmeldte kort og overføres via Stripe som automatisk kortbetaling, og betaling kan ikke ske på anden måde end ved automatisk kortbetaling. Den første betaling bliver trukket, når du modtager din første levering af Velzeet tøj, herefter betales det faste beløb forud for hver abonnementsperiode helt automatisk.
Kreditkortsbetalingen håndteres af vores betalingspartner Stripe.
Ved forsinket betaling af den månedlige abonnementsbetaling eller andre skyldige beløb betales rente i henhold til renteloven. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges der rykkergebyr på 100 kr., som vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.
Bortkomst, beskadigelse eller værdiforringelse af tøjet eller evt. andre produkter, der ikke skyldes Velzeets forhold, fritager ikke for pligten til at betale ydelsen. Ved bortkomst eller ødelagt tøj, samt ved afslutningen af en abonnementsperiode opgøres parternes mellemværende.
Velzeet har ret til at vælge, på hvilken af flere forfaldne krav mod abonnenten en delbetaling skal afskrives.
Abonnementet indeholder en forsikring, der dækker små uheld som pletter eller huller forårsaget af dig eller dit barn. Forsikringen dækker et uheld i kvartalet og vi sender gerne et stykke erstatningstøj mod et portogebyr på kr. 50,-. Det beskadigede tøj leveres tilbage sammen med det øvrige tøj næste gang du returnerer tøj enten ved tøjskifte eller ophør af abonnementet. Almindelig slitage er indeholdt i abonnementet.
I tilfælde af fejlvasket tøj, skader eller bortkommet tøj udover det, som er beskrevet ovenfor vil abonnenten blive opkrævet en erstatning, som svarer til seks gange den månedlige abonnementspris for det pågældende stykke tøj.
7. Reklamation
Velzeet er baseret på genbrug af babytøj og det må derfor forventes, at tøjet er præget af almindelig slitage. Skulle du imidlertid opleve, at tøjet har væsentlige fejl og mangler bedes du så hurtigt som muligt og inden for rimelig tid kontakte os på info@velzeet.dk så vi kan afhjælpe problemet.
8. Opsigelse
Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Henvendelsen skal ske skriftligt på info@velzeet.dk.
Manglende indbetaling eller afmelding af betaling har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet uden kontakt til Velzeet.
Ved opsigelse skal tøjet og evt. andre produkter tilbageleveres til Velzeet. Du betaler selv porto/fragt omkostninger.
Abonnenten skal returnere tøjet og evt. andre produkter til:
Velzeet ivs
Rødtjørnevej 28
2720 Vanløse
Du kan også aflevere det personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.
9. Misligholdelse
Velzeet kan opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning, hvis abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser som beskrevet i disse almindelige betingelser. Velzeet kan også kræve erstatning fra abonnenten for det tab, som Velzeet måtte lide som følge af abonnentens misligholdelse.
Væsentlig misligholdelse kan fx være hvor abonnenten:
• overskrider betalingsfristen med mere end 10 dage
• gentagne gange forsømmer at vedligeholde tøjet, følge vaskeanvisninger, beskadiger eller mister tøj udover forsikringsdækningen i punkt 6.
• ikke tilbageleverer hele eller dele af tøjet, herunder også i forbindelse med løbende aftalt udskiftning
• videresælger, pantsætter eller på anden måde råder over tøjet i strid med de vilkår, der er fastsat i disse almindelige betingelser.
Abonnenten er forpligtet til at dække evt. tab som Velzeet måtte lide som følge af abonnentens misligholdelse.
10. Persondata
For at du kan indgå en abonnementsaftale med os har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere tøj og evt. andre produkter til dig.
Persondataloven sikrer at du altid har mulighed for:
• at få oplyst præcist, hvilke personoplysninger vi opbevarer
• at få oplyst, hvordan vi behandler dine personoplysninger og til hvilke formål
• selv at bestemme, hvilke typer informationer vi sender til dig
Husk at du altid kan opdatere og ændre dine oplysninger ved at logge ind på din profil, hvor du også kan administrere dine indstillinger for vores kommunikation til dig.
Hvis du har spørgsmål vedrørende persondata kan du kontakte os på info@velzeet.dk .
11. Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang modtager tøj eller andre produkter fra Velzeet.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte os på info@velzeet.dk . I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
Hvis abonnenten rettidigt benytter sig af sin fortrydelsesret, refunderer Velzeet betalingen, herunder leveringsomkostninger (med den leveringsform Velzeet tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Velzeet har modtaget meddelelse om abonnentens beslutning om at udnytte sin fortrydelsesret. Velzeet gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre abonnenten udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Velzeet kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Velzeet har modtaget tøjet retur, eller abonnenten har fremlagt dokumentation for at have returneret tøjet, alt efter hvad der er tidligst.
Tøjet skal returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor abonnenten har informeret Velzeet om sin beslutning om at udnytte sin fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis abonnenten returnerer tøjet inden udløbet af de 14 dage. Abonnenten skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af tøjet.
Abonnenten hæfter kun for eventuel forringelse af tøjets og evt. andre produkters værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå tøjets art, egenskaber og den måde, det fungerer på. Du kan med andre ord prøve det på samme måde, som hvis du prøvede det i en fysisk butik, men du må ikke tage det i egentlig brug. Hvis tøjet og evt. andre produkter er prøvet og brugt udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi det som en værdiforringelse, hvilket betyder at du ved fortrydelse kun får en del eller intet af abonnementsbeløbet retur, afhængig af tøjets tilstand og værdi.
Vær særligt opmærksom på at hvis dit abonnement indeholder en gave, skal gaven også returneres såfremt du ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende. Du betaler selv porto/fragt omkostninger.
Abonnenten skal returnere tøjet og evt. andre produkter til:
Velzeet ivs
Rødtjørnevej 28
2720 Vanløse
Du kan også aflevere det personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.
12. Force majeure og forbehold
Velzeet er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af betingelserne, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for Velzeets rimelige kontrol.
Vi tager forbehold for eventuelt udsolgte varer samt tekst- og billedfejl. Hvis du observerer fejl og mangler i tekst og billeder er du velkommen til at kontakte os på info@velzeet.dk .
13. Klageadgang
Hvis abonnenten ønsker at klage over Velzeet, kan klagen indgives til Forbrugerklagenævnet.
14. Dato og ændring af vilkår
Nærværende betingelser er gældende fra den 12. juli 2018.
Vi forbeholder os ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer. Ved væsentlige ændringer vil vi kontakte dig direkte. Det er abonnentens ansvar at holde sine adresseoplysninger opdaterede (herunder e-mail og telefonnummer), således at kommunikation fra Velzeet altid kan modtages.